Som anhörig är du en viktig person!

Kontakt med släkt och vänner betyder mycket för att vi ska må bra. Därför är vi angelägna om att våra kunders anhöriga och närstående känner att de får den information och det stöd som de behöver.

Kontakt-/stödperson

Du är alltid välkommen att kontakta din anhörigs kontakt-/stödperson.
Kunder som beviljas en insats enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade tilldelas en eller två kontakt-/stödpersoner. Kontaktpersonen arbetar inom äldreomsorgens verksamheter och stödperson inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. De har ett särskilt ansvar för sin kund, svarar för planering, genomförande, dokumentation av kundens insatser, kontakt med anhöriga etc. 

Genomförandeplan

Anhöriga och närstående är ofta ett stort stöd när insatsen ska planeras. När och hur stöd och hjälp ska ges diskuterar kund och anhörig tillsammans med kontakt-/stödpersonen. Planeringen görs utifrån det uppdrag som enheten fått av biståndsbedömaren/handläggaren.

Bor man på ett av Vård och omsorgs äldreboenden kan information om vad som varit viktigt i yngre dagar ge en tanke om vad vardagen i det nya boendet ska innehålla.

Uppföljning

Likaså kan du som anhörig vara ett gott stöd när genomförandeplanen ska följas upp. Tillsammans med kunden utvärderar vi hur omsorgen har fungerat och gör en ny plan för kommande år. Uppföljning görs minst en gång per år.

Informationsmöten 

Som anhörig bjuds du in till informationsmöte på äldre-/grupp/serviceboenden. Det ger dig tillfälle att få veta vad som är på gång i verksamheten, att träffa andra i samma situation och ansvariga för verksamheten osv.

Kundenkät

Vi vill veta vad våra kunder tycker om vårt sätt att ge stöd och hjälp! Därför skickar vi varje år enkäter till kunden. Vi hoppas att kunden svarar och ser gärna att det sker tillsammans med anhörig. Alla synpunkter tar vi som utgångspunkt för att förbättra verksamheten. Resultaten kan man sedan läsa här på Vård och omsorgs webbsida på respektive verksamhets sida.

Vill du veta mer?

Läs om vilket stöd du som anhörig kan få från Järfälla Hemstöd eller läs på "Anhörigportalen" som du hittar på www.jarfalla.se