Vård och omsorgs arbete med etik

"Vård och omsorgs Etiska riktlinjer – ett hjälpmedel för vårt förhållningssätt” uppdaterades 2013 av etikombud och verksamhetschefer.

Vård och omsorgs etiska riktlinjer utarbetades tillsammans med verksamheternas etikombud under perioden 2002 - 2004. Den största insatsen i arbetet utfördes i arbetsmöten när förslagen diskuterades, bearbetades och förankrades i respektive arbetslag – en förutsättning för att nå målet att alla omfattas av en gemensam grundsyn – värdegrund. En annan förutsättning är riktlinjernas koppling till den vardagliga verksamheten och att värderingsarbetet tillåts vara en process som hålls levande genom fortlöpande diskussioner.
Se våra Etiska riktlinjer

För äldreomsorgen gäller särskilt Järfälla kommuns lokala värdighetsgarantier som bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. De gäller för personer som fyllt 65 och som har eller ska få hjälp och stöd genom hemtjänst eller äldreboende.

                                     Värdegrund äldreomsorgen

Mer information om vad de lokala värdighetsgarantierna innebär finns på järfälla kommuns hemsida.

Kännetecken för etikarbetet inom Vård och omsorg är

Pågående reflektioner, samtal och diskussioner i arbetslaget om: 

 • förhållningssätt
 • bemötande
 • människosyn
 • integritet
 • självbestämmande
 • mänskliga behov
 • rättvisa 

mitt eget och andras - i förhållande till såväl kunder som arbetskamrater

De etiska riktlinjerna med exempelsamling ska vara en hjälp till att

 • engagera och inspirera till diskussioner i arbetslaget, där jag kan bjuda på mig själv
 • fånga upp och klargöra de etiska dilemman som uppstår i arbetet
 • acceptera att vi reagerar olika och att konflikter uppstår utifrån våra olika värderingar
 • medverka till att jag kan tala om hur jag blir bemött/behandlad
 • vara ett underlag för samtal som: är vi beredda att ändra oss – hur arbeta utan att anklaga?
 • ge redskap för arbetet ex rutiner, instruktioner, förståelse för varför man ska göra som man gör, stöd i sitt arbete mm
 • diskutera förutsättningarna för uppgiften

Vad står vi för? 
Vad arbetar vi utifrån? 
Varför är vi här?

Målet är att alla kan:

- förklara sin ståndpunkt för bättre förståelse
- våga ifrågasätta och ta konflikter
- se framåt och lyssna till varandra

Värdegrunden ska inte vara statisk utan ska hela tiden diskuteras, granskas kritiskt och analyseras i det dagliga arbetet.

Chefens ansvar

Varje chef har ansvar för att arbetet bedrivs på ett etiskt sätt. Chefen skall stimulera till diskussioner i arbetslaget och uppträda som ett föredöme.

Etikgruppens uppgift

En etikgrupp - bestående av medarbetare från olika enheter inom Vård och omsorg - har till uppgift att på olika sätt bidra till att hålla diskussionen om de etiska frågorna levande inom Vård och omsorg.