Vård och omsorgs arbete med kvalitet

Att du som kund är nöjd med Vård och omsorgs hjälp och stöd är vår självklara utgångspunkt. På olika sätt följer vi därför upp vårt arbete.

 

Kvalitetsarbetet vilar bland annat på komponenterna:

Kontakt/stödperson 

Alla kunder med biståndsbedömd insats har en kontakt- eller stödperson. Hon/han svarar för att du får den hjälp som ni har planerat tillsammans. 
Du kan alltid vända dig till kontakt/stödpersonen när du undrar över något.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig och din anhörig och/eller god man skapar vi en genomförandeplan. Där beskrivs insatserna som du ska ha – när, hur och var. Ansvarig är din kontaktperson inom äldreomsorgens eller stödperson inom handikappomsorgens verksamheter. Bor du på äldreboende tillkommer en vårdplan som sjuksköterskan ansvarar för att sammanställa tillsammans med dig. 

I planeringssamtalen med dig, din anhörig och/eller god man/närstående följer vi upp planen. Vi får då tillfälle att höra om du är nöjd med vårt arbete och vad som behöver förbättras.

Kundenkät

Vi vill veta vad du och andra kunder tycker om insatserna som ges. Därför får du varje år en enkät med påståenden där vi vill att du ska kryssa för det alternativ som passar dig bäst.  
Samtidigt som du får den brukar vi informera dina anhöriga och gode män så att de kan hjälpa dig att lämna dina synpunkter. Våra medarbetare kan påminna dig att svara men inte hjälpa till att svara. 

Information

Du ska alltid känna dig informerad om vad som gäller den insats som du beviljats och som Vård och omsorg utför. Därför försöker vi alltid lämna skriftlig information som kompletteras i samtalet med våra medarbetare. Du är alltid välkommen att höra av dig om  det som du funderar över - till dem som ger dig hjälpen/stödet, till  respektive verksamhetschef eller till Ledning och stöd på telefon 580 285 00. Du kommer då till kommunens växel som hjälper dig att få kontakt med den du söker. 

Brukar- och anhörigråd 

Brukar- och anhörigråd ger dig tillfälle att ta del av information om vad som är aktuellt på enheten. Samtidigt försöker vi fånga upp dina synpunkter på vad som kan förbättras i våra insatser.

Mer om våra verksamheter