Vårt arbete bygger på kunskap och känsla

Reflektion, uppdatering, påfyllning och erfarenhetsutbyte utvecklar medarbetarnas kompetens och då ökar kvaliteten i insatserna som ges till våra kunder.

Medarbetarens kompetensutveckling

Vilka kunskaper, färdigheter, erfarenheter, kompetenser som behövs inom Vård och omsorg inventerades i eu-projektet FAIR (Framtidsanpassad inkluderande rekrytering). Den revideras kontinuerligt utifrån verksamhetens behov. 
Med kompetensprofilen som grund kan medarbetare och chef jämföra vad som är uppfyllt och vad som behöver kompletteras - ett underlag för medarbetarens individuella utvecklingsplan.  
”Antalet medarbetare med skriftlig individuell utvecklingsplan” följs månatligen upp av chefen för Vård och omsorg genom kvalitetsarbetet med enhetens balanserade styrkort.

Gemensam fortbildningsplan

Enhetens samtliga medarbetares kompetensprofiler läggs ihop och ger en bild av enhetens starka och svaga sidor kompetensmässigt – en grund för enhetens  fortbildningsplan och/eller framtida rekrytering.  

Vård och omsorgs gemensamma fortbildning planeras tillsammans med övriga enheter och justeras terminsvis. Externa fortbildningsinsatser kompletterar planen.

Handledning 

Handledning/konsultation i förhållningssätt ges idag till flera av Vård och omsorgs  arbetslag genom intern eller extern resursperson. Syftet är bland annat att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och en fördjupad förståelse för kunders och anhörigas situation men även för att utveckla arbetsgruppen.

Handledning erbjuds både tillfälligt och kontinuerligt över tid beroende på behov, situation och frågeställning. Handledningen ges ibland internt exempelvis genom enhetens sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, verksamhetschef eller medarbetare med specialkunskap. Företagshälsovårdens beteendevetare och externa handledare med specialinriktning anlitas vid behov beroende på problemställning.

Ombud med specialkompetens

Medarbetare som har uppdrag som ombud exempelvis anhörigombud, etikombud,värdegrundsledare, inkontinensombud, kostombud, kvalitetsombud, PIS-ombud får fortbildning och uppdatering inom sina resp områden. Erfarenhetsutbyte ges på regelbundna ombudsträffar. Ombudens uppgift är att inspirera, informera och i viss mån handleda arbetskollegor inom respektive område.