Boende och sysselsättning enligt LSS och SoL

HSL-teamet bedriver funktionsbevarande och rehabiliterande insatser för dig som bor inom särskilt boende och/eller har sysselsättning enligt Lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Teamet består av

Sjuksköterska

Arbetsterapeut

Fysioterapeut (Sjukgymnast)

Vad gör HSL-teamet?

Vi arbetar i team tillsammans med dig, personal på ditt boende och din sysselsättning.

Vi erbjuder insatser utifrån dina individuella behov, förutsättningar och mål, för att om möjligt behålla eller förbättra psykiska och fysiska funktioner.

Vi utformar tillsammans med dig en plan med de insatser du önskar stöd med.

Vi samarbetar med andra vårdgivare och instanser till exempel vårdcentral, habiliteringscenter, psykiatrimottagning, handläggare m.m.

Vad gör de olika professionerna?

Sjuksköterska

Sjuksköterskan:

 • Ansvarar för och ger stöd i läkemedelshantering.
 • Ger delegering till personal.
 • Kan ge medicinsk rådgivning och bedömning.
 • Ger stöd/handledning till personal.
 • Kan hjälpa till med utprovning av inkontinenshjälpmedel.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten vägleder och stöttar dig för att underlätta och/eller öka självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Vi skapar förutsättningar t.ex. genom att:

 • Bedöma behov utifrån din aktivitetsförmåga gällande sociala, fysiska, kognitiva och kommunikativa färdigheter.
 • Prova ut, förskriva och anpassa hjälpmedel för att bibehålla eller förbättra din aktivitetsförmåga och/eller öka delaktighet.
 • Ge råd kring anpassning av miljön i din bostad och vid behov stöd i ansökan om bostadsanpassning.
 • Instruera/ ge råd hur du kan träna i olika vardagsaktiviteter ex påklädning, tvätta kläder, handla, laga mat.
 • Ge råd/stöd vid svårigheter med planering, struktur, tidsuppfattning och dygnsrytm.
 • Handleda och ge råd till personal i förhållningssätt och bemötande för att skapa en så trygg och förståelig vardag som möjligt för dig.

Fysioterapeut (sjukgymnast)

Fysioterapeuten erbjuder råd, stöd och behandling kring fysisk aktivitet, kroppskännedom och smärta. Vi stödjer dig t.ex. genom att:

 • Främja rörelse och aktivitet under dagen.
 • Göra funktionsbedömningar och besluta om lämplig åtgärd.
 • Göra förflyttningsbedömning och bidra till att främja funktioner och självständighet.
 • Prova ut, förskriva, anpassa och följa upp hjälpmedel.
 • Ge förebyggande råd kring rörelse och motion.
 • Ge handledning och rådgivning till personal på boende eller sysselsättning i förflyttning, träning och användning av hjälpmedel.

Övrig information

Du har fortfarande kvar din husläkare. Om du behöver specialistsjukvård (ex. dietist, logoped, psykolog) får du fortfarande stöd av Landstinget, t.ex. Vårdcentralen, Psykiatrimottagning eller Habiliteringscenter.