Särskilt boende för äldre

Vardagsrehabilitering inom Särskilt boende för äldre syftar till att bevara din aktivitets- och funktionsförmåga och förebygga eller fördröja försämring.

Arbetsterapeuten och fysioterapeuten/sjukgymnasten är en del i teamet kring dig som bor på boendet. Du erbjuds en aktivitets- och funktionsbedömning när du flyttar in och sedan vid behov. Tillsammans med dig och din kontaktperson på boendet kommer vi fram till hur din vardag ser ut och vilket stöd du behöver från personalen för att fortsätta göra det som är viktigt för dig.

Vi kan initiera träning av aktivitet/funktion som du sedan fortsätter göra själv eller med stöd av personalen samt handleder och ger stöd till personalen i vardagsrehabiliterande arbetssätt. Vardagsrehabilitering innebär ett arbetssätt där personalen tar tillvara dina egna resurser och är ett aktivt stöd för dig i aktiviteten.

Vi ser över din boendemiljö och kan föreslå ändringar för att underlätta din vardag.
Vi kan vid behov rekommendera och förskriva vissa lämpliga hjälpmedel för att underlätta för dig i din vardag.
Vi deltar aktivt i teamarbetet kring prevention för att förebygga fall, trycksår och undernäring.

Arbetsterapeuten arbetar med aktivitetsförmågan och samspelel människa-miljö-aktivitet. Målet är att personen ska vara aktiv och delaktig i aktiviteter som är viktiga för hen. Arbetsterapeuten kan erbjuda stöd och utredning kring aktivitetsförmåga, föreslå anpassningar miljön och kan rekommendera och förskriva vissa hjälpmedel för att underlätta aktiviteter.

Fysioterapeuten/sjukgymnaster arbetar med funktionsförmågan genom att stödja personens rörelseförmåga och hälsa. Målet är att återfå, behålla eller öka rörelseförmåga och muskelstyrka för att öka hälsa och välbefinnande. Fysioterapeuten/sjukgymnasten kan erbjuda stöd och utredning kring funktionsförmåga och behov av träning samt kan rekommendera och förskriva vissa hjälpmedel.